استعاره:

استعاره به معناى عاريت گرفتن است و در اصطلاح ادبى عبارتست از آنكه يكى از طرفين تشبيه را بيان كنيم و طرف ديگر را در لفظ نياورده باشيم مثل
:

با كاروان حله برفتم ز سيستان

با حله تنيده ز دل بافته ز جان

كه در آن مقصود شاعر، قصيدت شعرى خويش است.


سوا